نمونه پروژه های تلویزیون درون سالن

پروژه شماره : ۱۰۱۰

عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : کرج
سفارش دهنده : تالار پذیرایی کندو
کد پروژه : ۱۰۱۰

پروژه شماره : ۱۰۰۹

عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : تهران
سفارش دهنده : تالار پذیرایی پارسیان
کد پروژه : ۱۰۰۹

پروژه شماره : ۱۰۰۸

عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : کاشان
سفارش دهنده : استودیو تابناک
کد پروژه : ۱۰۰۸

پروژه شماره : ۱۰۰۷

عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : تربت حیدریه
سفارش دهنده : تالار پذیرایی تشریفات
کد پروژه : ۱۰۰۷

پروژه شماره : ۱۰۰۷

عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : تربت حیدریه
سفارش دهنده : تالار پذیرایی تشریفات
کد پروژه : ۱۰۰۷

پروژه شماره : ۱۰۰۶

عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : سیرجان
سفارش دهنده : تالار پذیرایی المپیک
کد پروژه : ۱۰۰۶

پروژه شماره : ۱۰۰۵

عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : زنجان
سفارش دهنده : تالار پذیرایی عروس
کد پروژه : ۱۰۰۵

پروژه شماره : ۱۰۰۴

عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : رشت
سفارش دهنده : تالار پذیرایی گویا
کد پروژه : ۱۰۰۴