عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : کاشان
سفارش دهنده : استودیو تابناک
کد پروژه : ۱۰۰۸